მიმდინარე პროექტები
  1. ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული პერფუზიული კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის დადასტურება (წინაკლინიკური კვლევა).

  2. „ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ – მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეკომენდაციების შემუშავება გერიატრიული პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული პროგრამისათვის.

  3. ღვიძლის ასოცირებული დანაწევრება და პორტული ვენის გადაკვანძვა ეტაპობრივი ჰეპატექტომიისათვის და ცალკეული წილის რეცელულარიზაცია: არის განსხვავება ღეროვანი უჯრედების დამატებით და მის გარეშე მიმდინარე ღვიძლის რეგენერაციას შორის?! (ექსპერიმენტული კვლევა).